Dm[M]Mi
..Nobody is Perfect..I am Nobody)
TRASH EMO BIRTHDAY (Питер)